۱۳۹۰/۱۰/۰۴

موضوع غرامت از انقلابیون 57 و یک پرسش تاریخی

جدیدا صفحه ای در فیس بوک راه اندازی شده به اسم

طرح غرامت جوانان ایران از انقلابیون 57 که به اشتباه خود اقرار نکرده اند.وقتی وارد صفحه میشوید و توضیح آن را میخوانید بسیار ساده است. خلاصه آن رنجی است که بر یک ملت مخصوصا جوانانی مانند خود من رفته است.احساس بدبختی همیشه در این چند سال همراهم بود و اینکه چرا در یک کشور بزرگ و ثرتمند ما باید اینقدر بدبخت باشیم .وقتی به فیلم و عکسهای قبل از انقلاب نگاهی میکنی  و حتی به سفرهای شاه به امریکایا سازمان ملل یا دیدار با ملکه انگلیس و پادشاه های مختلف و جشن های 2500 ساله احساس غرور میکنی و وقتی به این دوران نگاه میکنی احساس خفت.من خود از خانواده قشر متوسط به پایین جامعه هستم ولی یک تجربه بزرگ برایم ثابت شد اینکه میگویند باید یک مستضعف و فقیر به قدرت برسد تا درد مستضعفین و فقرا را بداند به نظرم تئوری کاملا اشتباه و شکست خورده است.چه بسا در این 33 سال بسیار ملا و بدبخت و به قولی مستضعف به راس قدرت امدند و ثروت ها اندوختند و کاخ ها ساختند و دردی از طبقه خود دوا نکردند.من جوان حقیقتا دیگر با این صحبتها خام نمیشوم چون خطا آزمود را آزمودن خطاست .
یک سوال بزرگ اینجاست چرا همان کسانی که انقلاب کردند و بعد عده زیادی از آنها متواری شدند و گریختند از کردار خود,از بدبخت کردن یک نسل و سوزاندن خود و اطرافیان ,خواهران و برادران خود احساس ندامت و پشیمانی نمیکنند ؟ البته نمیشود همه را با یک چوب زد چه بسیار افرادی بودند و هستند که از همان روزهای اول انقلاب تا همین ساعتی که من این نوشته را مینویسم این اقرار تاریخی را انجام داده و مسئولیت کار خود را پذیرفتند و درود بر همه آنها باد ولی هستند معدودی که بر عقیده خود پای میفشارند و حتی زیر بار بدبخت کردن نسل من و همسالان من  نمیروند.این سوال جدی از همه آنها مطرح است و یک نسل منتظر پاسخ آنهاست؟!

Press Release about Kamran Ghaderi

" Kamran Ghaderi's epic 9000 kilometers journey back to his beloved homeland " Iran" has captured the imagination of mil...