۱۳۹۰/۱۰/۰۷

هموطنت را به یک مهر نفروششناسنامه سفید داشتن از  افتخارت آزادی خواهان است.
پوستر تحریم انتخابات