۱۳۹۱/۰۴/۱۳

نشست مشترک اپوزسیون ایران و سوریه در استرالیا





نشست با اپوزیسیون سوریه در سیدنی استرالیا, توسط جنبش کورش
همبستگی مردم ایران و سوریه در برابر دیکتاتور مشترک
در این نشست پیام شاهزاده رضا پهلوی برای مبارزان سوری پخش شد