۱۳۹۲/۰۷/۱۹

سکوت جین پوشان بنفش در مقابل طرح تجاوز به کودکان (ازدواج با کودک خوانده)

جین پوشان بنفش طرفدار روحانی که کار را به جایی رسانده بودند که برای اثبات جین پوشی شرت جین خود را هم در فیس و بوک و تویتر به نمایش گذاشته بودند و کمپین ها راه انداختند اکنون در مقابل یک طرح که در واقع طرح تجاوز جنسی است که اسلامیون در طویله اسلامی آن را تصویب کردند و در طویله نگهبان هم تصویب شد  سکوت محض کرده اند.


نمایندگان طویله اسلامی که در واقع برای آلت جنسی خود و آخوندها و سایر انسانهای بی وجدان و مخصوصا اسلامیون قانون گذاشتند که بروند هم مادر را بگیرند هم به دختر کوچکش تجاوز کنند قانون ازدواج سرپرست با کودک خوانده را تصویب کردند و در این میان از حسن روحانی کلید ساز تا بقیه بنفش های فیس بوک و تویتر و مخصوصا ماله کشان خارج کشور خفه قان محض گرفته و سکوت کردند .

باری این انسانها شایسته  بزرگترین ننگها هستند . زیرا فقط در جهت ماندگاری اسلامیون و تجاوز به خواهر و مادر و دختر خود گام برمیدارند.

بارها گفتیم و بازهم میگوییم تنها راه نجات مردم از چنگال اسلامیون نابودی کلیت و تمامیت این حکومت است زیرا اقلیتی شهوتران و قاتل و متجاوز 35 سال است که کشور ما را اشغال کرده اند و تا روزی که کشور از چنگال این قاتلان آزاد نشود ایران نجات پیدا نخواهد کرد.

Press Release about Kamran Ghaderi

" Kamran Ghaderi's epic 9000 kilometers journey back to his beloved homeland " Iran" has captured the imagination of mil...