۱۳۹۲/۰۷/۲۲

تصویر جدید از احمد خاتمی قبل از سخنرانی کوبندهاحمد خاتمی توپ شدن قبل از خطبه های نماز جمعه 

Press Release about Kamran Ghaderi

" Kamran Ghaderi's epic 9000 kilometers journey back to his beloved homeland " Iran" has captured the imagination of mil...