۱۳۹۳/۰۵/۱۳

اعدام در ملاء عام در شیراز ، اعدام گل های باغ انقلاب

و بازهم اعدام در ملاء عام در شیراز


مقصر چه کسی است ؟ معمولا به سن افراد اعدامی نگاهی کنید افرادی میبینید از سن زیر 20 تا 40 سال . یعنی دست پروردگان باغ انقلاب اسلامی .

از نظر من این انقلاب ، انقلاب ضد ارزش ها بود بر علیه ارزش ها . می توانید نمونه های ارزش های از دست رفته را با آمدن انقلاب ببینید. در کشوری که دزدی ، تجاوز ، اعتیاد ، دروغگویی و خیانت همه مظاهر بدی و پلیدی بودند اکنون به ارزش های جامعه تبدیل شده اند.

وقتی کشوری رشد اقتصادی آن منفی باشد و بیکاری در آن فراوان باشد .فضای جامعه بسته باشد و از همه بالاتر توسط یک آخوند داعش منش اداره شود نتیجه ای جز این نخواهد داشت.

شورشیان خیانت کار 57 بیایند و کلاه خود را قاضی کنند که کشوری که لاقل در دهه 50 خورشیدی به اوج شکوفایی و پیش رفت رسیده بود را به کجا رسانده اید که اکنون عده ای میروند و در باغ های شیراز دست زن و بچه مردم را می بندند و به آنها تجاوز کرده و پولشان را میدزدند و به این موضوع افتخار می کنند سپس جمهوری اسلامی برای ترس انداختن به جان فعالین سیاسی و مبارزاتی آنها را گرفته و در ملاء عام به دار می کشد. یکی از الگوهای تکراری جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت این بوده است که به هیچ وجه جلوی حادثه و جرم را نمی گرد و میگذارد اتفاق بیافتد تا یک جامعه ناسالم داشته باشد و بعد برای توجیح اعدام و سرکوب بهانه ای داشته باشد.

ننگ و نفرین و تف بر شورشیان 57 و درود و سپاس و ستایش بر شاهنشاه آریامهر ایران پدر که هیچ کس قدرش را ندانست

Press Release about Kamran Ghaderi

" Kamran Ghaderi's epic 9000 kilometers journey back to his beloved homeland " Iran" has captured the imagination of mil...