۱۳۹۵/۰۶/۲۵

تعصبات بی جا از نوع توالتی آن

تعصب به خصوص از نوع بی جای آن در بسیاری مواقع کارساز نیست چون از هر دری تعصب آمد عقلانیت بیرون می رود . مثلا من می بینیم که یک بحث بسیار طولانی بین کسانی که طرفدار " توالت ایرانی " یا شرقی و ... هستند با طرفداران "توالت فرنگی" به راه هست .
گروه اول می گویند که توالت فرنگی باعث عفونت روده شده و گروه دوم معتقدند که توالت ایرانی باعث فشار بر زانو و باعث بیماری های مفصلی می شود .
در واقع از نظر من دو گروه زیاد به این بیماری ها کاری ندارند ولی چون لذت بیشتری از آن توالتی که دوست دارند می برند میروند و دلایل علمی هم برای کارشان می آورند.
اکنون علم که همه چیز را بدون تعصب نگاه می کند می گوید که اگر یک وسیله به مانند کرسی کوچک زیر پایتان در هنگام توالت فرنگی رفتن بگذارید به گونه ای می شود که مشکل تخلیه کامل روده برطرف شده و مشکل عفونت روده نیز حل خواهد شد.
این یک نمونه از بحثهای ساده بوده که در این جامعه بزرگ ایرانی یا حتی جهانی با آن روبه رو هستیم ، حال شما بروید و ببینید چه میزان از این بحثها وجود دارد که همه ناشی از تعصبات بی جا است .
فیلم در این رابطه به زبان انگلیسی

Press Release about Kamran Ghaderi

" Kamran Ghaderi's epic 9000 kilometers journey back to his beloved homeland " Iran" has captured the imagination of mil...